Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

toepasselijkheid

Op alle contractuele relaties waarbij Intercombi BV partij is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De wederpartij dient zichzelf op de hoogte te stellen van de door Intercombi BV gehanteerde voorwaarden.

offertes

Alle aanbiedingen van Intercombi BV zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Intercombi BV een opdracht uitdrukkelijk bevestigt, dan wel in uitvoering neemt. Wederpartij dient zich te allen tijde bekend te maken door middel van BTW nummer en inschrijving Kamer van Koophandel, zonder navraag van Intercombi BV.

levertijd

Intercombi BV verbindt zich al het redelijkerwijs mogelijke te doen om een overeengekomen levertijd na te komen. Overschrijding van de levertijd levert geen wanprestatie van Intercombi BV op.

tolerantie

Intercombi BV is gerechtigd max. 5% meer of minder dan het overeengekomen gewicht en of afmeting te leveren, terwijl ten aanzien van de kleur en kwaliteit de normale toleranties worden voorbehouden.

reclames

Wederpartij zal bij aflevering de goederen onderzoeken op juistheid van de bestelde goederen, uiterlijk waarneembare gebreken en of manco's. Het recht om ter zake te reclameren vervalt aan het eind van de zevende dag na levering. Bij verwerking van de goederen vervalt ieder recht van reclameren met betrekking tot onjuistheid.

eigendomsvoorbehoud

Alle door Intercombi BV geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Intercombi BV, uit welke hoofde ook, heeft voldaan. Intercombi BV zal te allen tijde toegang tot deze goederen hebben.

betaling

Betaling dient uitsluitend contant te geschieden mits anders overeengekomen. Betaling op factuur dient te geschieden binnen 14 dagen. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij vanaf de 15e dag na factuurdatum, zonder nadere aanmaning Intercombi BV een wettelijk bepaalde rente per maand of gedeelte daarvan over het openstaande bedrag verschuldigd. Ingeval van wanprestatie, faillissement of surseance van betaling worden alle openstaande bedragen terstond opeisbaar. Ten laste van de wederpartij komen alle kosten welke Intercombi BV maakt ingeval van niet-nakomingen door of niet volledige en/of tijdige betaling van de wederpartij. De gerechtelijke kosten zijn altijd voor de wederpartij. Ingeval van gerechtelijke tussenkomst dient wederpartij altijd in het arrondissement van de vestigingsplaats van Intercombi BV verweer te voeren.

levering

Leveringen vinden plaats af magazijn Intercombi BV, vrachtkosten zijn voor rekening van afnemer evenals administratie en rembourskosten. De afnemer dient te zorgen voor een vlotte afhandeling van de te lossen goederen. Eventuele wachttijden en of andere kosten m.b.t. vervoer zijn voor rekening afnemer. Levering vindt plaats tot dorpel magazijn/winkel/leveraders. Leveraders dient ten alle tijde bereikbaar te zijn met vrachtwagen combinatie.

garantie

Garanties worden uitsluitend gevoerd volgens voorwaarden van de fabrikanten die de goederen uit het assortiment van Intercombi BV vervaardigd c.q. verhandeld. Indien goederen gelegd/gebruikt en of uit de verpakking gehaald worden vervalt de garantie. Garantie wordt uitsluitend verleend over de goederen waarde, met schriftelijke vermelding. Deze beslaan ook nooit de kosten gepaard gaande vervanging.  Afnemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de garantie voorwaarden van afgenomen producent.

afname

De door Intercombi BV verstuurde goederen die bij aanbieding of levering geweigerd worden zullen direct door Intercombi BV worden gefactureerd. Alle bijkomende kosten die verband houden met weigering komen ten koste van afnemer.

aansprakelijkheid

De eventuele aansprakelijkheid van Intercombi BV jegens de wederpartij voor welke schade uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat Intercombi BV door verzekering heeft gedekt. Intercombi BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van schuldig of opzettelijk handelen of nalaten van haar ondergeschikten of van degenen die zij bij de uitvoering van een overeenkomst betrekt. Wederpartij zal Intercombi BV vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met het sluiten van of uitvoeren van een overeenkomst tussen Intercombi BV en wederpartij.

emballage

Door Intercombi BV beschikbaar gestelde emballage blijft te allen tijde haar eigendom, zelfs indien daarvoor statiegeld is betaald en deze mag uitsluitend worden gebruikt voor door Intercombi BV geleverde goederen.

overmacht

Onder overmacht wordt mede begrepen werk onderbreking in het bedrijf van Intercombi BV of haar leveranciers om welke reden ook en iedere omstandigheid waarop Intercombi BV geen overwegende invloed heeft welke de uitvoering van de overeenkomst voor Intercombi BV belemmert c.q. bezwaarlijker of kostbaarder maakt dan redelijkerwijs was te voorzien ten tijde van sluiten van de overeenkomst.

pandrecht

Op al wat Intercombi BV te eniger tijd onder zich heeft van de wederpartij is een pandrecht gevestigd ten behoeve van Intercombi BV tot meerdere zekerheid voor de voldoening van al hetgeen de wederpartij aan Intercombi BV verschuldigd zal zijn.

retourname

Retourname goederen wordt tot maximaal 5% gehonoreerd. Wederpartij dient schriftelijk binnen 14 dagen na levering retour aanvraag in te dienen met vermelding en kopie factuur. Na 14 daagse termijn vindt geen retourname meer plaats.

Retourcreditering De retour genomen goederen, maximaal 5%, worden tegen 70% van de aanschafwaarde gecrediteerd, exclusief transportkosten. Transportkosten zijn voor rekening afnemer. Beschadigde producten worden niet gecrediteerd. Creditnota uitsluitend tegen verrekening met facturen.